Program
edukacji ekologicznej
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Michowicach

 

"PRZYGODA Z PRZYRODĄ"
realizowany w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 realizujemy program edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach „Przygoda z przyroda”, na który otrzymaliśmy dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Wartość programu 26 189,00 zł, a dotacja to kwota 18 730,00 zł. Celem głównym programu jest rozbudzanie ciekawości światem przyrody i wyrabianie właściwych postaw wobec zasobów środowiska naturalnego. Chcemy efektywnie kształtować u uczniów poczucie współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz inspirować uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony, poszerzyć wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej oraz ukazywać piękno przyrody ojczystej i wzbudzać chęć jej poznania. Zaplanowaliśmy poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt w polskich lasach, sadach, polach i łąkach oraz poznanie osobliwości przyrodniczych m.in. w bezpośrednim obcowaniu z przyrodą podczas wycieczek do, Słowińskiego Parku Narodowego oraz Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i lasu w Głuchowie. Realizując program kontynuować będziemy konstruktywną współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z  Ligą Ochrony Przyrody w Skierniewicach, z leśniczym  w Głuchowie – Nadleśnictwo Rogów oraz współpracę z nauczycielami  i uczniami innych szkół.

 

 

AKCJE EKOLOGICZNE

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 

KONKURSY